Δεοντολογία


Τα ζητήματα της δεοντολογίας αφορούν τόσο τη δεοντολογία των επαγγελμάτων υγείας όσο και τα δικαιώματα των ασθενών.

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, με νομικά δεσμευτική ισχύ, βασίζεται στον πρόσφατο νόμο 3418/2005 ο οποίος και αντικατέστησε το Βασιλικό Διάταγμα του 1955.

Η νοσηλευτική δεοντολογία προβλέπεται στο Π.Δ. 212/2001 και η δεοντολογία των φαρμακοποιών στο Π.Δ. 340/1993.

Με την Υπουργική Απόφαση Γ5/β/Γ.Π. οικ. 42984 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 2344 Τ/β/ 18-06-2019 ορίζεται ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων.

Ο κώδικας δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών προβλέπεται στο άρθρο 113 και επόμενα του Νόμου 4488/2017.
 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2009, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55 Α/ 01-04-2009 ορίζεται ο κώδικας δεοντολογίας οδοντιάτρων.
 
Στην Υπουργική Απόφαση Υ7 γ / Γ.Π οικ. 107359/2010 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1396/Β/ 06-09-2010 προβλέπεται ο κώδικας δεοντολογίας φυσικοθεραπευτών.

Τα δικαιώματα των ασθενών και ειδικά των νοσοκομειακών ασθενών ορίζονται από το άρθρο 47 του νόμου 2071/1992.

Σχετικά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα καθώς και τα ερευνητικά και τεχνολογικά ερευνητικά κέντρα,  εισάγεται μέσω διατάξεων του Ν. 4521/2018, η υποχρεωτική ίδρυση και λειτουργία Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της ‘Ερευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) , που θα εγγυώνται την ηθική και δεοντολογική ακεραιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων.

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣΤι ξέρω για τη Bιοηθική
...για να ενημερωθείς, να προβληματιστείς και να αποφασίσεις...


 ΈκδοσηΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήση Ανθρώπινου Βιολογικού στην Έρευνα- Βιοτράπεζες

ΝΕΑ ΓΝΩΜΗ

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Αγροτική Καλλιέργεια και την Κατανάλωση: Μια Επικαιροποιημένη Προσέγγιση


Γνώμη

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ"H Επιτροπή πραγματοποιεί ενημερώσεις για θέματα βιοηθικής σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Θα ανταποκριθούμε με  χαρά σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πληροφορίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑH Επιτροπή οργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων θεμάτων βιοηθικής

Πληροφορίες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΗ Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης για θέματα του αντικειμένου της σε φοιτητές με ειδικό ενδιαφέρον για τη βιοηθική

Πληροφορίες

Free business joomla templates