Ιατρική Ποινική Ευθύνη: Γενικές έννοιες και Ειδικά ζητήματα

Ιατρική Ποινική Ευθύνη: Γενικές έννοιες και Ειδικά ζητήματα. Α.Λιούρδη, Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη 2014, σελ. 254

Η συγκεκριμένη μονογραφία της επίκουρης καθηγήτριας του τομέα ποινικών επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών κυρίας Άγκυ Λιούρδη θίγει ορισμένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα στον χώρο της ιατρικής ποινικής ευθύνης. Πρέπει να τονιστεί ότι η εξέταση των εν λόγω ζητημάτων γίνεται υπό το πρίσμα του ποινικού δικαίου σε συγκερασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής επιστήμης. Στο συγκεκριμένο νομικό εγχειρίδιο ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εισαγωγή ενός «γενικού μέρους» στο ιατρικό ποινικό δίκαιο και η οριοθέτηση από επιστημονικής άποψης της έκτασης της ιατρικής ποινικής ευθύνης. Μέσα από μία εκτενή ιστορική αναδρομή προκύπτει ότι από τον 18ο αιώνα π.Χ. στα αρχαία δίκαια εμφανίζεται ως έννοια η ιατρική ευθύνη με απότοκο τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων. Μείζονος σημασίας κρίνεται η διάκριση των ιατρικών πράξεων σε strictoκαι latosensu,δεδομένου ότι το εγχειρίδιο αυτό εμβαθύνει στις ιατρικές πράξεις strictο sensu. Ιατρικές πράξεις latosensuθεωρούνται η διάγνωση, η ιατρική συμβουλή, η συνταγογράφηση και η θεραπευτική έρευνα. Επιπρόσθετα, πέρα από τη στοιχειοθέτηση των ιατρικών πράξεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χαρακτηρισμός του νομικού σφάλματος ως ποινικώς ενδιαφέροντος ή αδιάφορου. Η ενημερωμένη συναίνεση του ασθενούς που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ιατρική επιστήμη διακρίνεται σε υποθετική και εικαζόμενη. Επιπλέον, περαιτέρω ζητήματα που αναπτύσσονται είναι αυτά της ποινικής ευθύνης του ειδικευόμενου γιατρού, η ευθύνη του γιατρού απέναντι στους οροθετικούς ασθενείς, η ιατρική ποινική ευθύνη που επωμίζονται οι γυναικολόγοι και οι μαίες, η επείγουσα ιατρική και εντατικολογία, καθώς και η ιατρική των καταστροφών. Ως ιατρική των καταστροφών ορίζεται το τμήμα της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την αναγνώριση κα ιατρική αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με πολυάριθμα θύματα μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς μαζικές καταστροφές.

 

Θεοδώρα Μπάρδη- Stagiaire ΕΕΒ

 

NEW EDITION FOR STUDENTS


What I know about Bioethics


Edition
(in Greek only)CURRENT ISSUES PROCESSED BY THE COMMISSION

Use of Human Biological Material in Research-Biobanks

NEW OPINION

Genetically Modified Organisms in Agriculture and Consumption: An Updated Approach

Opinion
(in Greek only)

"BIOETHICS GO TO SCHOOL"

 

The Commission organizes educational activities for schools (Secondary Schools and High Schools) related to bioethics

Information

EDUCATIONAL SEMINARSThe Commission organizes educational seminars covering a wide range of bioethics issues

Information

(in Greek only)

STAGES

 The Commission offers to students, mostly postgraduates, both from human and life sciences the Possibility of training on issues related to bioethics

Information

Free business joomla templates